Netwerk Weerbaar Bestuur: voor een veilig en integer politiek werkveld

Netwerk Weerbaar Bestuur: voor een veilig en integer politiek werkveld

 

De laatste jaren krijgen politieke ambtsdragers er steeds vaker mee te maken: bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Dit is onacceptabel, zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Om die reden is het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht; vandaag was de ondertekening van de officiële start. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen. Ook het IPO maakt onderdeel uit van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Namens minister Ollongren is vandaag door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle partners uit het veld de Intentieverklaring ondertekend die de officiële start van het Netwerk Weerbaar Bestuur markeert. Minister Ollongren: “Politieke ambtsdragers werken voor ons. Zij moeten open in de samenleving kunnen staan, het debat vrij kunnen voeren en hun taken zonder dwang of angst kunnen uitoefenen.”

In de afgelopen jaren zijn er verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren te ondersteunen bij het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar het is echter nog niet voldoende. Dit blijkt uit de cijfers van de Monitor Agressie en Geweld 2018 die binnenkort verschijnt. Afgelopen jaar waren er, in vergelijking met 2015, meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld; ze waren  ook vaker getuige van incidenten bij collega’s. Het gaat dan vooral om verbale agressie en bedreiging en intimidatie. Genoeg reden om het Netwerk Weerbaar Bestuur op te richten.

Momenteel werkt het Netwerk Weerbaar Bestuur aan nieuwe trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit, een heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor de bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren. Met de ondertekening van de intentieverklaring gaat het netwerk, samen met de verenigingen en organisaties, de aanpak verder uitwerken. Door de brede samenwerking kunnen de partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde nu al beter benutten. Bijvoorbeeld door bij een incident of calamiteit met een actiegerichte delegatie ter plaatse te kunnen zijn.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur bestaat naast BZK uit de volgende partners: het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, StatenlidNu, de Kring van Commissarissen van de Koning, verschillende politieke partijen, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, de Vereniging Kring Voorzitters van Waterschappen, de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen, de Vereniging Waterschapbestuurders, Arq Psychotrauma Expert Groep, de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentra, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, en NL Confidential/de Vertrouwenslijn.